Direcţiile prioritare de activitate pentru anul 2017

  1. Promovarea dialogului   public  privat  – prin acordarea în comun cu Administrația Publică Centrală și cea Locală (APC și APL)  a  asistenței în dezvoltarea diferitelor genuri de activitate de întreprinzător, promovarea  intereselor cercurilor de afaceri din Republica Moldova participînd  la elaborarea  și  perfecționarea  celor  mai  importante   acte  legislative  și  altor norme  de drept cu caracter
  1. Consolidarea lărgirea bazei membrilor  CCI a RM – pe calea dezvoltării  și perfecționării  activității  subdiviziunilor    Camerei  prin elaborarea și implimentarea  unor  acțiuni   atractive  atăt  pentru membrii săi cât și alți agenți economici din Republica Moldova. Organizarea sistematică a dialogului cu membrii  Camerei  perfectînd  modalitățile   existente și implimentînd noi forme de conlucrare.
  1. Dezvoltarea și  aprofundarea  relațiilor  externe  și  colaborării  internaționale – cu reprezentanțele organizațiilor europene și mondiale acreditate în Republica Moldova,  susținerea  proceselor  de  acorduri   bilaterale la  nivel  cameral, regional și  antreprenorial,  efectuarea studiilor piețelor de desfacere, continuarea  practicii  organizării misiunilor economice din și în străinătate.
  1. Participarea activă  la  implementarea  proiectelor internaționale  în  comun  cu  membrii  camerei –  folosind  la maximum  posibilitățile  acordate  de  către  donatori    pentru  realizarea  planurilor  de  acțiuni.
  1. Implementarea în  comun  cu  APC  a  sistemului   dual  de      instruire –  prin elaborarea și realizarea în colaborare  cu instituțiile  de profil  din Moldova, organizațiile naționale  și  internaționale  a  proiectelor  în  sfera  instruirii  de afaceri a cadrelor muncitoreș
  1. Promovarea pe  piața  internă  și  externă  a  mărfurilor și  serviciilor  fabricate  în  Moldova –  în baza implimentării unui mecanism eficient de coordonare și susținere a activității antreprenoriale, acordând o deosebită atenție noilor tehnologii.  Continuarea organizării expoziției naționale  «Fabricat în Moldova», concursurilor  «Marca comercială»,»Premiul pentru realizări în domeniul calității», «Polobocul de aur» și altele. Instruirea agenților economici privind promovarea mărfurilor folosind comerțul electronic, digital marketing, târgurile, expozițiile tradiționale și  cele virtuale, alte forme.
  1. Sporirea calității  serviciilor  prestate – în domeniul expertizei și evaluării bunurilor mobile, și imobile, inspecției produselor, certificării originii mărfurilor, broker vamal și carnetele ata. consolidarea capacităților instituțiuonale pentru implimentarea serviciilor în domeniul auditului energetic, semnăturii digitale, acordare de consultații investitorilor străini în Moldova.
  1. Acordarea asistenței agenților economici din Republica Moldova  pentru  cunoașterea particularității  în cadrul   Acordurilor  internaționale  de comerț  liber – din care Republica  Moldova  face  parte, contribuind asfel  la mărirea volumului de export a mărfurilor și serviciilor.
  1. Conlucrarea prin intermediul parteneriatului cu organizațiile  întreprinzătorlor – investitorilor și altele   cu  scopul  sporirii    productivității și competivității  mărfurilor și produselor  prin  investiții  în  tehnologii, utilizarea  eficietă  a resurselor,  înclusiv  cele  energetice și  capitalul
  1. Îmbunătățirea activității de  promovare a  imaginii Camerei  și  membrilor  ei – prin oglindirea  obiectivelor  și scopurilor   Crearea  unui  sistem informațional  unic  al  CCI a RM, care  ar  asigura  accesul  operativ  și complex la  informațiile  de afaceri,  dezvoltând  baza tehnico- materială și  utilizând   metode  moderne  de prelucrare a datelor. Consolidarea și utilizarea diverselor  baze  și rețele europene și internaționale de promovare a companiilor moldovenești