Municipiul Bălţi

Municipiul Bălţi – “capitala de nord” a Moldovei, centru industrial şi cultural, este un nod de  întersecţie a căilor de transport de anvergură naţională, în componenţa căruia intră staţia de cale ferată, aeroportul şi gara auto.

Noua stemă a municipiului Bălţi reprezintă: Scut dungat de douăsprezece piese de argint şi albastru, peste care broşează un arcaş în picioare, cu faţă şi mînile de carnaţie, purtînd straie şi ncălţări rişii, armură de aur, spadă la şold şi tolbă cusăgeţi în spate, de acelaş metal, şi trăgînd spre senestra dintrun arc, de asemenea de aur. Scutul timbrat de o coroană murală de argint cu şapte turnuri. Suporţi doi cai cabraţi afrontaţi, de argint”. Denumirea oraşului  provine de la cuvîntul romînesc  “baltă”.

Aşezarea oraşănească şi-a luat începutul tocmai în a doua jumătăte a sec. XVIII, după izgonirea tătarilor. În localitatea dată s-a format un centru mare de negoţ a vitelor, cumpărătorii principali erau  negustorii austrieci.

Aşezarea  geografică

Municipiul  Bălţi  este aşezat în albia rîului Răut (470 46’ latitudine nordică şi 27057′ longitudine estică) la vărsarea în el a afluentului neînsemnat Răuţel. Suprafaţa totală  (inclusiv satele Sadovoe şi Elizaveta)  constitue 7,8  mii ha,  suprafaţa  terenurilor agricole  – 2,0 mii ha. Populaţia  municipiului constitue la 1 ianuarie 2014 preliminar 149,8 mii locuitori de diferite naţionalităţi.

Învăţămîntul

În municipiul Bălţi activează 4 instituţii superioare de învăţămînt, 6 colegii, 7 şcoli tehnico-profesionale, 13  licee,  10 gimnazii, 5 şcoli sportive, 2 şolo extraşcolare şi 3 şcoli musicale şi artă plastică, 4 insitiţii speciale, 2 şcoli primare, 35 de instituţii preşcolare, 29 din ele de tip general, 5 specializate, 1 tip sanatoriu. În instituţiile de învăţămînt preuniversitar ale municipiului sînt încadraţi peste 1489  pedagogi, 58 din ei sînt deţinători de categorie didactică  superioară.

Ocrotirea sănătăţii

În teritoriul municipiului funcţionează spitalul cu multe profiluri, spitalul nodului de cale ferată, centru  zonal, serviciul „Ambulanţă”, Centru de terapie cu lazer „Incomed”, Centru de medicină preventivă, centre medicilor de familie, centrul stomatologic, Departamentul pediatrie, alte instituţii  medicale.

Economia

În sectorul  real al economiei municipiului  îşi desfăşoară  activitatea 9098 agenţi economici cu diferită  formă  de proprietate  (privată – 6507, publică – 157, mixtă ( publică, privată) fără participare străină – 33, mixtă cu participare străină – 120, străină –58 cu altă proprietate (colectivă, obştească) 2223).

Din an în an volumul producţiei industriale sporeşte. De exemplu, în anul 2001 producţia industrială  în preţuri curente  a constiut  1039  mln. lei,  în  anul 2004 –1824,2  mln. lei,  în  anul  2005 – 2050,0  mln. lei, în 2006 –2301,4 mln. lei, în 2007 –2921,6 mln. lei, în 2008 –3556,1 mln. lei. Din cauza crizei mondiale, din anul 2009 producţia industrială  în preţuri curente a diminuat şi   a constiut  2570,4 mln. lei, în 2010 –2911,9 mln. lei, în 2011 – 3275,0 mln. lei, în 2012 –3514,0 mln. lei şi în 2013 preliminar – 2603,4  mln. lei.

Concomitent cu fabricarea materialelor de construcţie, articolelor industriei uşoare, producerea energiei electrice şi termice, a maşinilor şi a echipamentului, un loc prioritar în sectorul industrial îl deţine întreprinderile din ramura industriei alimentare şi prelucrătoare, ponderea producţiei fabricate de acestea  în volumul total constituie 41,7 la  sută.

Indicii  activităţii din sectorul economic  real al  mun. Bălţi  demonstrează o sporire a salariului mediu.  Salariul mediu nominal în luna decemrie 2013 a sporit   doar cu 5,5 la sută  în  comparaţie  cu  luna decembrie  anul 2012  şi  a constituit 4313,7 lei.

Sursa de bază a creşterii economice este sporirea investiţiilor în capitalul fix, care este semnificativ în dezvoltarea stabilă a municipiului şi a volumului care deasemenea sporeşte, datorită tuturor surselor de finanţare. Dacă în anul 2006 investiţiile in capitalul  fix au constituit 822,2 mln. lei, apoi în anul 2008 au sporit pînă la 938,9 mln. lei. Însă din cauza crizei mondiale, care a început în sfera construcţiilor în anul 2009 investiţiile in capitalul  fix au constituit 544,6 mln. lei cu o diminuare de 36,8 la sută în preţuri comparabile, în anul 2010 –574,6 mln. lei. În anul 2011, întreprinderile şi organizţiile de toate formele de proprietate, din contul tuturor surselor de finanţare, au realizat investiţii în valoare  de 770,3 mln. lei. Comparativ cu anul 2010, acest volum s-a majorat cu 26,7 la sută în preţuri comparabile. În anul 2012 au constituit 767,7 mln. lei cu o diminuare de 5,7 la sută în preţuri comparabile.

Pe teritoriul municipiului îşi desfăşoară activitatea 2277 întreprinderi ai businessului mic şi mijlociu, în cadrul cărora sînt angajaţi 14,8 mii bălţeni. Volumul vînzărilor nete în urma activităţii lor de producţie pentru  anul 2012 a constituit peste 3,4 mlrd lei, ce constitutue aproximativ 30,0 la sută din întregul volum.

Mărfurile produse în municipiul Bălţi, de rînd cu pieţele tradiţionale, se comercializează cu  succes  în Marea Britanie,  Elveţia,  Germania,  Italia, ţările Baltice.