Direcţiile prioritare de activitate pentru anul 2019

I.Sporirea  rolului  membrilor CCI a RM în crearea și dezvoltarea mediului de afaceri din Republica Moldova și anume:

 • Creșterea reprezentativității Camerei prin implicarea membrilor CCI a RM la examinarea și elaborarea propunerilor privitor la dezvoltarea economico- socială a Republicii Moldova;
 • Consolidarea activității Comitetelor sectoriale ale CCI a RM și a sistemului de suport în afaceri pentru membrii CCI;
 • Elaborarea studiilor, notelor informative și a recomandărilor relevante dezvoltării mediului de afaceri;
 • Amplificarea motivațiilor pentru atragerea noilor membri și asigurarea unei comunicări permanente între structurile CCI a RM și membrii acesteia;
 • Introducerea unor noi forme de conlucrare cu membrii Camerei, orientate   spre cunoașterea și soluționarea  problemelor cu care se confruntă  mediul de afaceri al Republicii Moldova.

 

II. Eficientizarea dialogului și promovarea intereselor reprezentanților businessului, în raport cu autoritățile publice, în vederea creării unui mediu de afaceri  prosper și competitiv, prin  implementarea celor mai bune practici, asigurând:

 • Participarea activă la acțiuni de lobby, în conlucrare cu organizațiile cointeresate, protecția antreprenorialului în procesul modernizării politicilor guvernamentale în sferele de business, participarea la procesul decizional al subiectelor de importanță majoră pentru formarea unui mediu de afaceri favorabil în republică;
 • Promovarea și aprofundarea dialogului public-privat la diferite nivele, prin activizarea ALB;
 • Acordarea asistenței la lucrările grupurilor de lucru privind subiectele de dezvoltare a afacerilor din cadrul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova ș.a. (asigurarea exercitării Președinției Grupului de lucru nr. 6 „Dezvoltarea Pieței Muncii”);
 • Promovarea implementării standardelor și standardizării de către mediul de afaceri, în special, în domeniul anticorupției, reprezentanților în vamă și managementului calității;
 • Participarea la implementarea obiectivelor Planului național de facilitare a comerțului și a priorităților Agendei de integrare europeană precum, și ale Planului de acțiuni pentru realizarea Strategiei naționale de integritate și anticorupție pentru anii 2017–2020;
 • Promovarea principiilor de specializare inteligentă, în contextul eventualei elaborări a strategiilor de dezvoltare a regiunilor;
 • Dezvoltarea parteneriatelor cu proiectele de asistență externă, care urmăresc îmbunătățirea mediului de afaceri, sporirea competitivității și facilitarea comerțului.

 

III. Extinderea serviciilor de consultanță în dezvoltarea businessului, acordarea în acest scop a asistenței în  elaborarea și promovarea diverselor proiecte locale și internaționale, ce ar prevede:

 • Continuarea lucrului de sporirea a gamei de informații și servicii de consultanță legate de extinderea piețelor de vânzări și de diversificarea  partenerilor comerciali;
 • Acordarea asistenței membrilor Camerei în pregătirea planurilor de afaceri pentru participarea la programe internaționale, obținerea de granturi etc;
 • Inițierea, implementarea și monitorizarea proiectelor internaționale.

 

IV.Formarea resurselor umane pentru sectorul economic, promovând și implementând  sisteme eficiente de pregătire  și  perfecționare a cadrelor prin:

 • Crearea parteneriatelor cu instituțiile de învățământ superior pentru modernizarea și sporirea eficienței activității Centrului de Formare Antreprenorială din cadrul CCI a RM;
 • Asigurarea funcționalității Academiei Exportatorilor și Academiei Start up din Moldova;
 • Elaborarea și implementarea noilor programe de pregătire profesională a cadrelor, ce corespund cerințelor de instruire a mediuui de afaceri;
 • Crearea și evidența Registrului aferente sistemului dual.

 

V.Intensificarea activităților de promovare peste hotare a intereselor reprezentanților businessului autohton, inclusiv prin implementarea celor mai bune practici în domeniul facilitării comerțului, asigurănd:

 • Extinderea relațiilor cu Camerele de Comerț și cu alte instituții și organizații similare din străinătate în vederea perfecționării activității Camerei și dezvoltarea parteneriatelor în baza programelor internaționale;
 • Dezvoltarea programului de internaționalizare a IMM- urilor din RM.

 

VI.Acordarea suportului pentru modernizare, aplicarea inovațiilor, atragerea investițiilor prin:

 • Elaborarea și realizarea măsurilor privind consolidarea potențialului businessului, orientate spre activitatea inovațională.

 

VII.Perfecționarea serviciilor de expertiză și certificare, acordând o atenție deosebită la:

 • Perfecționarea cadrului normativ al Sistemului ”Expertul CCI a Republicii Moldova”, privind activitatea de expertiză, evaluare și comerț internațional;
 • Extinderea nomenclatorului serviciilor CCI a RM prin implementarea evaluării unor noi obiecte patrimoniale: businessului; obiectelor proprietății intelectuale; prejudiciilor cauzate în cadrul accidentelor rutiere;
 • Consolidarea capacităților tehnice de securizare a funcționării sistemului informațional și modernizarea continuă a acestuia.

 

VIII.Susținerea  informațională a businessului și anume:

 • Extinderea posibilităților de utilizare a diferitor baze de date ale rețelelor internaționale pentru dezvoltarea businessului;
 • Asigurarea dezvoltării calitative a site-ului CCI a RM și integrarea în structura lui a noilor resurse informaționale și servicii, menite să satisfacă solicitările mediului de afaceri.

 

IX.Dezvoltarea activității expoziționale și congresuală ca mecanism de promovare a produselor și serviciilor autohtone prin:

 • Promovarea produselor moldovenești pe piețe noi prin intermediul organizării expozițiilor sub genericul “Republica Moldova- Prezintă”;
 • Stimularea accesului IMM-urilor pe piețele externe și extinderea prezenței lor pe piața internă.

 

X.Îmbunătăţirea şi dezvoltarea segmentului de soluţionare pe cale extrajudiciară a litigiilor, asigurând:

 • Fortificarea capacităților Centrului de Mediere și a Curții de Arbitraj Comercial Internațional;
 • Preluarea celor mai bune practici europene privind certificarea evenimentelor de forță majoră;
 • Organizarea seminarelor cu privire la aplicarea legislației muncii la întreprinderile din Republica Moldova.