Direcţiile prioritare de activitate pentru anul 2020

I. Sporirea rolului membrilor CCI a RM în crearea și dezvoltarea mediului de afaceri din Republica Moldova și anume:

 • Creșterea reprezentativității Camerei prin implicarea membrilor CCI a RM la examinarea și elaborarea propunerilor privitor la dezvoltarea economico – socială a Republicii Moldova.
 • Consolidarea activității Comitetelor sectoriale ale CCI a RM, sistemului de suport în afaceri pentru membrii CCI.
 • Elaborarea studiilor, notelor informative și recomandărilor relevante dezvoltării mediului de afaceri.
 • Amplificarea motivațiilor pentru atragerea noilor membri și asigurarea unei comunicări durabilă între CCI și membrii săi.
 • Actualizarea cadrului normativ a funcționalității SIA „Registrul membrilor CCI a RM”, îmbunătățirea calității, securității și integrității datelor colectate și păstrate în Registru, precum și monitorizarea și valorificarea acestora.

II. Eficientizarea dialogului și promovarea intereselor reprezentanților businessului în raport cu autoritățile publice în vederea creării unui mediu de afaceri  prosper și competitiv prin  implementarea celor mai bune practici, asigurând:

 • Consolidarea dialogului public-privat și transpunerea preocupărilor mediului de afaceri în agenda națională de politici, și Agenda Locală de Business (ALB) prin participarea activă la platformele de dialog public-privat existente.
 • Îmbunătățirea cooperării cu asociațiile profesioniste sectoriale și identificarea noilor oportunități de parteneriat
 • Asigurarea exercitării Președinției Grupului de lucru nr. 6 „Dezvoltarea Pieței Muncii” din cadrul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova.
 • Promovarea implementării standardelor și standardizării de către mediul de afaceri, în special, în domeniul managementului calității.
 • Asigurarea asistenței membrilor CCI a RM la implementarea bunelor practici și norme de etică, conformare benevolă și integritate în afaceri.
 • Planului național de facilitare a comerțului și priorităților Agendei de integrare europeană.

III. Extinderea serviciilor de consultanță în dezvoltarea businessului, acordarea în acest scop a asistenței în elaborarea și promovarea diverselor proiecte locale și internaționale, ce ar prevede:

 • Continuarea lucrului de creștere a gamei de informații și servicii de consultanță legate de extinderea piețelor de vânzări și de diversificarea  partenerilor comerciali.
 • Acordarea asistenței membrilor Camerei în pregătirea planurilor de afaceri pentru participarea la programe internaționale, obținerea de granturi etc.
 • Inițierea, implementarea și monitorizarea proiectelor internaționale.

IV. Formarea resurselor umane pentru sectorul economic, promovând și implementând sisteme eficiente de pregătire și  perfecționare a cadrelor prin:

 • Crearea parteneriatelor cu instituțiile de învățământ superior pentru modernizarea și sporirea eficienței activității Centrului de Formare Antreprenorială din cadrul CCI a RM.
 • Asigurarea funcționalității Academiei Exportatorilor și Academiei Start-up din Moldova.
 • Elaborarea și implementarea noilor programe de pregătire profesională a cadrelor, ce corespund cerințelor de instruire a mediului de afaceri.
 • Ținerea Registrului aferent sistemului dual.

V. Intensificarea activităților de promovare peste hotare a intereselor reprezentanților businessului autohton, inclusiv prin implementarea celor mai bune practici în domeniul facilitării comerțului, asigurând:

 • Extinderea relațiilor cu Camerele de Comerț și cu alte instituții și organizații similare din străinătate în vedere perfecționării activității Camerei prin schimburi de experiență și dezvoltarea parteneriatelor pe programe internaționale.
 • Dezvoltarea programului de internaționalizare a IMM- urilor din RM în cadrul EEN.

VI. Acordarea suportului pentru modernizare, aplicarea inovațiilor, atragerea investițiilor prin:

 • Contribuirea la dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii și creșterea rolului acestora în viața economică și socială a țării prin acordarea suportului pentru modernizarea producției, aplicarea inovațiilor și atragerea investițiilor.
 • Promovarea principiilor de specializare inteligentă în contextul eventualei elaborări a strategiilor de dezvoltare inteligentă a regiunilor.

VII. Perfecționarea serviciilor de expertiză și certificare, acordând o atenție deosebită la:           

 • Perfecționarea profesională continuă a experților-evaluatori și specialiștilor în domeniul vămuirii din sistemul CCI, și asigurarea implementării mecanismului de evaluare a performanțelor profesionale.
 • Extinderea nomenclatorului serviciilor Sistemului ”Expertul CCI a Republicii Moldova”.
 • Consolidarea capacităților tehnice a sistemului informațional “Expertiza, Evaluare și Certificare” și dezvoltarea serviciilor accesibile online.

VIII. Susținerea  informațională a businessului și anume:

 • Asigurarea dezvoltării calitative a site-ului CCI a RM și a filialelor integrarea în structura lui a noilor resurse informaționale și servicii menite să satisfacă solicitările mediului de afaceri.
 • Realizarea campaniilor de informare privind activitatea CCI a RM prin intermediul rețelelor de socializare și alte instrumente de comunicare.
 • Perfecționarea materialelor de vizibilitate a CCI a RM prin crearea brandbook-ului și materialelor promoționale.

IX. Dezvoltarea activității expoziționale și congresuală ca mecanism de promovare a produselor și serviciilor autohtone prin:

 • Promovarea produselor moldovenești pe piețe noi prin intermediul organizării expozițiilor sub genericul “Republica Moldova- Prezintă”.
 • Stimularea accesului IMM-urilor pe piețele externe și extinderea prezenței lor pe piața internă.

X. Îmbunătățirea și dezvoltarea segmentului de soluționare pe cale extrajudiciară a litigiilor, asigurând:

 • Fortificarea capacităților Centrului de Mediere și a Curții de Arbitraj Comercial Internațional.
 • Preluarea celor mai bune practici europene privind certificarea evenimentelor de forță majoră.
 • Organizarea seminarelor cu privire la aplicarea legislației muncii la întreprinderile din Republica Moldova.