Rezoluţii, Hotărîri

Rezoluţia mesei rotunde

„Soluțiile Agendei Locale de Business pentru promovarea și dezvoltarea unui climat investițional favorabil în regiunea Bălți”

03 decembrie 2015, municipiul Bălți

Filiala Bălți a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și IDIS ”Viitorul” au organizat la 03 decembrie curent, o masă rotundă cu genericul: „Soluțiile Agendei Locale de Business pentru promovarea și dezvoltarea unui climat investițional favorabil în regiunea Bălți”. Acest eveniment este un  angajament comun al IDIS ”Viitorul” și CCI de dezvoltare și promovare a dialogului public privat la nivel local. Această iniţiativa a fost lansată încă în luna februarie 2015 de către CCI și IDIS, denumită Agenda Locală de Business (ALB), în cadrul tuturor celor 10 filiale ale CCI, care acoperă întregul teritoriu al țării, cu scopul de a promova un mediu favorabil, stabil şi modern de afaceri în Republica Moldova.

Evenimentul din 03 decembrie a avut drept scop lansarea priorităţilor platformei Agendei Locale de Business pentru regiunea Bălți, elaborată în cadrul Grupului de lucru al ALB Bălți, dar şi iniţierea unor discuţii între reprezentanţii mediului de afaceri din regiune şi autorităţile publice locale (APL) pe marginea problemelor cu care se confruntă comunitatea de afaceri și identificarea soluțiilor pentru promovarea și dezvoltarea unui climat investițional favorabil în regiune.

Evenimentul a demarat cu discuţii pe marginea problemelor identificate ca bariere în calea dezvoltării mediului de afaceri, economiei regiunii și atragerea investițiilor. Cele mai importante probleme identificate, potrivit participanților la masa rotundă, sunt:

–          Forța de muncă necalificată;

–          Condițiile de creditare împovărătoare pentru mediul de afaceri;

–          Politica și administrarea fiscală anevoioasă, controalele excesive ale FISC-ului;

–          Politica și administrarea vamală defectuoasă;

–          Tratamentul discriminatoriu și injust în relațiile dintre stat și sectorul privat referitor la datoriile reciproce;

–          Lipsa investițiilor în sectoarele economiei;

–          Repartizarea investițiilor în regiuni după criteriul apartenenței politice;

–          Nivelul scăzut de gestionare a investițiilor accesate de către întreprinderi;

–          Cadrul legal deficitar;

–          Lipsa unui spațiu adecvat pentru expoziții de business în regiunea Bălți;

–          Măsuri de susținere a agricultorilor reduse;

–          Pachetul social împovărător al angajaților achitat de angajatori;

–          Concurența neloială și monopolurile;

Întrucît multe probleme sînt de nivel național, acestea vor fi incluse în lista subiectelor ce urmează a fi discutate în cadrul Agendei Naționale de Business și transmise spre soluționare Autorităților Publice Centrale.

Cu referire la problemele de nivel local, puse în discuție, participanţii mesei rotunde au formulat şi propuneri concrete pentru soluționarea acestora și anume:

–          Acordarea suportului pentru instruirea businessului în astfel de domenii precum: gestionarea fondurilor accesate de întreprinderi; valorificarea oportunităților de participare la expoziții, tîrguri naționale și internaționale;

–          Elaborarea și aprobarea de APL a programelor de dezvoltare social-economică regională cu perspective clare și realiste de dezvoltare economică pe termen lung, conectate la planurile și ideile concrete ale întreprinzătorilor locali;

–          Instruirea şi ridicarea permanentă a nivelului de calificare a personalului din organele publice locale antrenat în activităţile investiţionale;

–          Intensificarea activităţilor privind promovarea regiunii drept areal favorabil pentru investiţii, prin promovarea imaginii ramurilor economice prioritare orientate spre export, prin punerea la punct a paginilor internet funcționale, informative și multilingve pentru a descrie aspecte de care sînt interesați în primul rînd investitorii, etc.;

–          Organizarea și participarea la conferinţe şi expoziţii internaţionale, precum și asigurarea unui spațiu adecvat pentru expoziții de business în regiunea Bălți pentru prezentarea oportunităţilor investiţionale;

–          Promovarea și susținerea proiectelor investiţionale, care se caracterizează, în primul rînd, prin crearea de locuri de muncă în localităţile regiunii;

–          Acordarea suportului și facilităților întreprinderilor din regiune care implementează învățămîntul dual;

–          APL trebuie să fie conectați la fluxurile informaționale pentru a fi la curent cu evoluțiile intențiile și interesele investititorilor străini;

–          APL trebuie să asigure un nivel maximal posibil de dialog și transparență în domeniile ce au o implicație majoră pentru deciziile investiționale, cum ar fi: stabilirea impozitelor și taxelor locale, administrarea și gestionarea (vînzarea, arendarea, concesionarea) bunurilor aflate în patrimoniul APL, atribuirea și schimbarea destinației terenurilor proprietate a localității, aprobarea planurilor urbanistice și de dezvoltare economică, eliberarea permiselor și autorizațiilor prevăzute de lege, etc.;

–          îmbunătățirea dialogului public – privat, eventual în cadrul unor consilii economice create pe lîngă președintele raionului, consiliul raional/orășenesc;

–          APL, ținînd cont de posibilitățile financiare/constrîngerile bugetare, trebuie să dea prioritate cheltuilelilor curente și investiționale pentru infrastructura-cheie necesară dezvoltării economice și de amînat investițiile ce au un rol secundar în dezvoltarea economică locală și regională;

–          APL să se orienteze și să încurajeze investițiile relativ mici, dar financiar accesibile pentru fermieri;

Participanţii la eveniment au reiterat importanța promovării și aplicării eficiente a dialogului public privat între autorități și mediul de afaceri, acesta fiind un element important în consolidarea, dezvoltarea și prosperarea economică a regiunii. Astfel, mediul de afaceri, prin intermediul Camerei de Comerț și Industrie Bălți, își prezintă prioritățile spre rezolvare de către autoritățile publice din regiune.

În cadrul acestui dialog, Agenda Locală de Business Bălți va monitoriza modul în care APL va pune în practică soluţiile identificate şi înaintate de comunitatea de afaceri pe platforma ALB, dar va veni şi cu alte iniţiative pentru stimularea transparenţei decizionale şi a dialogului dintre reprezentanţii mediului de afaceri și APL.

Directorul filialei  Bălți, CCI a RM                                           Coordonator Executiv ALB

Codița Galina                                                                              Tatiana Lariușin