Municipiul Bălţi

1Municipiul Bălți, a cărui primă atestare documentară datează din anul 1421, este situat în centrul stepei Bălțiului, la 138 km la nord de municipiul Chișinău, 65 km de la graniţa cu România (vama Sculeni) şi 120 km de la frontiera cu Ucraina (vama Otaci). În anul 1818, localitatea capătă statutul de oraș.
În anul 1994, orașului Bălți i se atribuie statutul de municipiu, în componența căruia intră satele Sadovoe și Elizaveta, incluse anterior, care sunt furnizori principali de fructe și legume pe piețele municipiului.
Teritoriul municipiului Bălţi (inclusiv satele Sadovoe şi Elizaveta) constituie 7800,6 ha, cu un număr total al populației stabile de 151,3 mii persoane, din care 66,5% reprezintă populaţia cu vârsta aptă de muncă, 18,6% –populaţia peste vârsta aptă de muncă, și 14,9% – populația sub vârsta aptă de muncă. Îmbunătățirea nivelului de trai este imposibilă fără abordarea problemei ocupării forței de muncă și creării noilor locuri.

Antreprenoriat. Industrie
Antreprenoriatul, constituind unul dintre pilonii principali ai economiei municipiului, se bucură de o activizare. Pe teritoriul municipiului, îşi desfăşoară activitatea de antreprenoriat peste 9000 agenţi economici, inclusiv 3 677 – cu drept de persoane fizice şi 5 166 – cu drept de persoane juridice.
Conform datelor statistice, din numărul total de întreprinderi, 97,4% reprezintă întreprinderile mici și mijlocii, și 2,6% –întreprinderile mari. Sectoarele cele mai atractive pentru antreprenorii locali sunt comerțul (45,1%) și industria prelucrătoare (10,5%).Sectorul industrial reprezintă sectorul prioritar al economiei locale, potențialul căruia este asigurat de o serie de întreprinderi de importanță națională și internațională, de existența Parcului Industrial ,,Răut’’ și a Zonei Economice Libere, ,,Bălți’’.

646x404Exportul
Capacitatea de export a municipiului Bălți este asigurată de către întreprinderile din industria echipamentelor electrice, industria textilă și industria alimentară.
Climatul investiţional
În anul 2018, echipa managerială a administrației publice locale a depus eforturi substanțiale pentru a deveni un partener de încredere pentru investitorii străini și cei locali, facilitând dezvoltarea de proiecte care creează locuri de muncă și crește exporturile. În pofida unui buget auster sub limita acoperirii tuturor sarcinilor de APL de nivelul II, echipa a implementat proiectele concepute. Luând în considerație necesitatea imperativă de a atrage investiţii în municipiul Bălți, prin promovarea şi protejarea acestora pe baza normelor juridice, sociale şi economice stabile şi echitabile pentru activitatea investiţională și a stabilirii unor garanţii egale, atât pentru investitorii autohtoni, cât și cei străini, a preîntâmpinării şi înlăturării impedimentelor ce pot afecta investitorii şi investiţiile lor, primăria muncipiului Bălți și-a consolidat eforturile pentru eficientizarea procesului respectiv și crearea unui climat investițional sigur și a unui mediu previzibil al politicilor corespunzătoare Constituției Republicii Moldova, Legii Republicii Moldova cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător, Legii Republicii Moldova privind investițiile străine, cât și în baza a 16 acorduri de comerț liber, semnate de către Republica Moldova în cadrul Comunității Statelor Independente și a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, precum și a acordului de comerţ liber cu Turcia etc.

Montaj_de_imagini_Commons_a_BălțiuluiActualmente, municipiul Bălți, poziționat geografic favorabil în centrul Regiunii de Dezvoltare Nord, se bucură de un climat investițional corespunzător, ceea ce reprezintă factorul esențial în atragerea investițiilor (atât în active materiale pe termen lung, cât şi a investițiilor și investitorilor străini), pentru sectorul real al localității. Primăria muncipiului Bălți, orientată să contribuie la promovarea, implementarea şi gestionarea eficientă a investițiilor autohtone și străine, asigură stabilitate în consolidarea unui mediu adecvat și dinamic pentru desfășurarea activității investiționale.
Creșterea semnificativă a atractivității investiționale a municipiului Bălți se datorează, în mare parte, existenței Zonei Economice Libere „Bălți” în teritoriu, precum şi potenţialului de extindere a sectoarelor industriale în Parcul Industrial S.A.„Răut”, cât și antreprenorilor, care, în fond, reprezintă platformele strategice de atragere a investiţiilor străine directe, pentru „capitala de nord” a țării.
Zona Economică Liberă „Bălți” (ZEL „Bălți”), datorită facilităților fiscale și vamale, pe care le oferă legislația Republicii Moldova pentru zonele libere, amplasării organizaţiilor internaţionale şi corporaţiilor transnaţionale în perimetrul ZEL Bălți, prezintă un interes major pentru derularea afacerilor dintre pieţele de vest şi de est. Mun. Bălţi, ca centrul economic şi administrativ al Regiunii de Nord, se bucură de existența unei infrastructuri atractive și competitive în atragerea investițiilor în economia locală.

Transport
Mun. Bălți este un important nod de transport din nordul republicii, în care se intersectează importante artere de transport național și internațional – rutier, feroviar, aerian.
Localitatea are acces aerian prin două aeroporturi – Aeroportul Internațional Bălți și Aeroportul Internațional Mărculești – și dispune de două gări feroviare. Prezența căii ferate pe teritoriul municipiului și localizarea acesteia în apropierea zonelor industriale reprezintă un avantaj și o cale de acces către țările din spațiul CSI și UE.
Prestarea serviciilor de transportare a călătorilor se efectuează prin intermediul transportului public electric şi al transportului auto. Transportul public electric este asigurat de către întreprinderea municipală „Direcția de Troleibuze”, cu un număr total de 44 de troleibuze și o lungime a rețelelor electrice de exploatare de 38,6 km.

Învățământ
Municipiul Bălţi este cel mai important centru educaţional din nordul Republicii Moldova, cu un potenţial uman şi intelectual sporit, deţinând locul II în topul republican.Sistemul de învăţământ din municipiu este structurat pe câteva nivele: preşcolar, primar, gimnazial şi liceal. Procesul educaţional este organizat și desfășurat în 25 instituţii de învăţământ general, frecventate de 13 302 elevi. Accesul copiilor şi elevilor din municipiu la educaţie a fost realizat în mun.Bălți prin activitatea a 75 instituţii de învăţământ, dintre care: 35 grădiniţe–creşe, 2 şcoli primare, 11 gimnazii, 12 licee teoretice, 15 instituții de învățământ extrașcolar (5 școli sportive, Centrul de Creație ”M. Blanc”, Stația tinerilor turiști, Centrul de resurse pentru adolescenți și tineret ”Moștenitorii” și 7 Centre municipale pentru minori și tineret).În anul de studii 2016-2017, la concursurile republicane au fost delegaţi 97 elevi, dintre care 37 s-au învrednicit de premii, ceea ce constituie 40 % din numărul participanților. De asemenea, participarea elevilor din instituțiile de învățământ din municipiu cu 6 proiecte la Concursul național de științe și inginerie ”Mold-SEF”, ediția a IV, s-a învrednicit de rezultate la nivel național.

Sănătate
Potenţialul ramurii ocrotirii sănătăţii la nivel local îl constituie IMSP „Spitalul Clinic Municipal Bălţi” cu 938 de paturi, IMSP „Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălţi” cu 6 Centre de sănătate şi IMSP „Centrul Stomatologic mun. Bălţi”. Datorită unei concentrării relativ înalte a instituțiilor medicale în municipiu și diversificării serviciilor medicale prestate la nivel local, mun. Bălți este considerat cel mai important centru medical la nivel regional. Întru sporirea și menținerea unei populații sănătoase și asigurarea economiei locale cu forță de muncă capabilă de a genera un nivel înalt al productivității, sunt implementate 10 programe municipale în domeniul ocrotirii sănătății, printre care: combaterea hepatitelor virale B, C și D, prevenirea controlului bolilor cardiovasculare, antidrog, controlul alcoolului, ș.a. IMSP „Spitalul clinic municipal Bălţi” a fost fondat în anul 1872. În prezent, spitalul dispune de şapte blocuri curative de staționar, care includ 935 paturi, și 2 blocuri pentru serviciile consultative specializate. Municipiul posedă o rețea diversificată de insțituții medicale private: clinici, laboratoare și farmacii.

img_4907Cultură
Esenţa primară a Culturii este una profund comunitară, fiindu-i rezervate nişte rosturi sociale. Dragostea de Carte, Teatru, Muzică, Dans, Pictură, Patrimoniu, Multiculturalitate – toate întruchipează spiritul social la diferite etape cu tot ce se regăseşte mai bun, oferind consumatorului cultural bălţean şi oaspeţilor municipiului clipe splendide de revelaţie sufletească. Mediul cultural al municipiului Bălţi reprezintă următoarele instituţii de cultură: Muzeul de Istorie şi Etnografie, mun. Bălţi, Pinacoteca „Antioh Cantemir”, Şcoala de Muzică „George Enescu”, Şcoala de Arte „Ciprian Porumbescu”, Şcoala de Arte Plastice pentru Copii, Biblioteca Municipală „Eugeniu Coşeriu” cu 9 filiale, Palatul Municipal de Cultură, Centrul de Cultură şi Tineret, Casa de Cultură „Molodovo”, Casa de Cultură „Flacăra”, Căminul de Cultură „Veteranul”, Căminul de Cultură „Meşterul Popular”, Casa de Cultură, Elizaveta, Casa de Cultură, Sadovoe. Diversitatea etnică şi lingvistică a mun. Bălţi a fost relevată de recensământul populaţiei din anul 2014, astfel, din totalul de 102 457 locuitori, au indicat etnia 94 427 persoane: moldoveni – 60,6 %, ucraineni – 18,5%, ruşi – 16,0 %, români – 2,9 %, găgăuzi – 0,1 %, bulgari – 0,2 %, romi – 0,2%, precum şi alte etnii – 1,5 %. Actualmente în municipiu activează 12 organizaţii etnoculturale.

Valorile patrimoniului monumentalistic reprezintă un instrument educativ semnificativ de prestigiu al localităţii. În mun. Bălţi, sunt 67 de monumente de for public (de istorie, artă şi arhitectură) din diverse epoci. Din numărul total, 43 de monumente sunt incluse în Registrul monumentelor de importanţă naţională şi 24 de monumente sunt incluse în Registrul monumentelor de importanţă locală. Municipiul nu beneficiază doar de pe urma patrimoniului construit, ci şi a celui natural. Parcul pentru Copii „Andrieş”, Parcul Central şi Parcul Victoriei, toate cu statut de monument de for public, oferă o serie de oportunităţi de petrecere a timpului liber. Pe baza patrimoniului municipiului Bălţi, poate fi creat un traseu turistic atractiv pentru oaspeţii municipiului, acesta incluzând atât patrimoniul construit, cât şi cel natural.

Serviciile de gospodărie comunală
Gospodăria comunală municipală reprezintă un mecanism complex structurat pe domenii de servicii prestate. Însă, deşi este administrată la nivelul corespunzător, necesită investiţii consistente în tehnică şi utilaje, întrucît aceastea sunt de un grad avansat de uzură. Totuşi, cele 12 întreprinderi municipale depun efort sporit pentru întreţinerea fondului locativ, drumurilor publice, reţelelor de comunicare, etc., menţinînd aspectul atrăgător al localităţii.
Conducătorii întreprinderilor, în scopul eficientizării serviciilor publice prestate, nu ratează ocazia de a se implica activ în atragerea investiţiilor înregistrînd deja succese în domeniul respectiv.

Relații externe
Dezvoltarea științifico-tehnologică, cultural-educațională și spirituală a unei comunități municipale este determinată, în special, de stabilirea, menținerea și extinderea relațiilor externe și de promovarea localității pe arena internațională.
Municipiul Bălți, datorită păstrării vectorului de dezvoltăre economico-socială și direcțiilor primordiale orientate către creşterea calităţii vieţii bălţenilor și susţinerii unui mediu de afaceri competitiv, stabil şi divers, a stabilit și menține continuu colaborarea cu 34 de orașe înfrățite și partenere din străinătate. În pofida faptului că Serviciul relații externe și atragerea investițiilor, ca subdiviziune separată, a fost înființat doar în anul 2013, încheierea primului Acord de înfrățire dintre municipiul Bălți (Republica Moldova) și Strîi (Ukraina) datează cu anul 1980 și se bucură de cooperări pe diverse domenii cu orașele din 16 țări din Vest, Est, Asia de Est, Asia de Sud-Vest, Orientul Mijlociu, potrivit tabelului de mai jos: Cooperarea eficientă cu orașul partener Vinnița (Ukraina) a stat la baza pregătiri și implementării, în municipiul Bălți, a proiectului în sfera eficienței energetice: “Planificarea Energiei durabile în ţările din Europa de Est si Caucazul de Sud – către Convenția Primarilor – Moldova, Ukraina si Azeirbadjan”, finanțat de către Uniunea Europeană, cu un buget de 112 696,00 dolari SUA.

Relațiile de colaborare cu orașele din țările vecine Cernăuți (Ukraina) și Suceava (România) au consolidat procesul de elaborare și implementare a proiectului transfrontalier “Protecția frontierelor împotriva amenințărilor cauzate de animalele fără adăpost”, finanțat de către Uniunea Europeană în valoare 21 450,00 euro pentru mun. Bălți, în calitate de partener. Pe parcursul ultimilor 2 ani, noi relații de înfrățire și parteneriat cu următoarele localițăti (tabel).
Luând în considerație efectuarea schimbului de experiență în cadrul vizitelor oficiale bilaterale dintre reprezentanții primăriei municipiului Bălți și administrațiile orașelor înfrățite/partenere, au fost stabilite și dezvoltate contacte directe cu reprezentanții mediului de afaceri – fiind deschise Case comerciale Bălți în orașul federal Sankt-Petersburg și or. Nijnii Novgorod (Federația Rusă), cât și Centrului pentru Inovații și transfer tehnologic în cadrul Universității de Stat “Alecu Russo”, Bălți.
Rezultate semnificative, privind colaborarea cu Districtul de vest al or. Moscova, au fost menținute și prin donația de utilaj specializat multifuncțional, pentru salubrizarea municipiului Bălți la Aniversarea de 585 ani a mun. Bălți. Astfel, Întreprinderea Municipală „DRCD” și-a majorat numărul de unități în parcul auto cu două mașini multifuncționale.

Participare în proiecte
Promovarea şi susţinerea activităţii investiționale reprezintă o prioritate în dezvoltarea socio-economică a municipiului Bălţi. Întâietatea în activitatea investiţională a municipiului o deţine soluţionarea problemelor stringente în domeniul dezvoltării sociale, gospodăriei locativ-comunale şi infrastructurii.
Primăria mun. Bălți a acumulat o experiență semnificativă în implementarea proiectelor investiționale, atât cu finanțare națională, precum și internațională, inclusiv și proiecte cu linia de creditare a Băncii Mondiale, BERD etc. Cu suportul specialiștilor subdiviziunii specializate a Primăriei mun. Bălți – Serviciul relații externe și atragerea investițiilor – au fost elaborate și realizate un șir de proiecte, care aveau drept scop îmbunătăţirea condiţiilor de trai al locuitorilor mun. Bălţi şi a atractivităţii oraşului.
Proiecte, finanțate din bugetul național:
– „Conectarea Zonei Economice Libere „Bălți” la utilitățile municipale: apă, canalizare, electricitate, drumuri de acces” (donator: Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR), costul total al proiectului – 16,2 milioane lei);
– „Extinderea sistemului central de apă și canalizare în cartierul Bălțul Nou (sectorul Planul Nou) al mun. Bălti” (donator: Fondul Ecologic Național (FEN), costul total al proiectului – 6,9 milioane lei);
-„Susținerea dezvoltării sectorului privat și procesului de atragere a investițiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord prin construcția rețelelor de apă și canalizare pentru subzona nr. 3 a Zonei Economice Libere Bălți” (donator: FNDR, costul total al proiectului -14,8 milioane lei);
– „Susținerea dezvoltării sectorului industrial în Regiunea de Dezvoltare Nord prin reabilitarea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare pentru Parcul Industrial pe teritoriul S.A. Răut, mun. Bălți” (donator: FNDR, costul total al proiectului – 14,4 milioane lei).
Proiecte finanțate din fonduri internaționale:
– „Planificarea Energiei durabile în ţările din Europa de Est și Caucazul de Sud – către Convenția Primarilor – Moldova, Ukraina și Azerbaidjan” (donator: Uniunea Europeană, costul total al proiectului: 112 696,00 $ SUA);
– „Agendele Strategice Teritoriale pentru Sisteme Urbane ale Orașelor Mici și Mijlocii (STATUS)” (donator: Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR), costul total al proiectului – 102 430,00 euro);
– „Protecția frontierelor împotriva amenințărilor cauzate de animalele fără adăpost” (donator: Uniunea Europeană, costul total al proiectului – 21 450,00 euro);
– „Îmbunătățirea condițiilor pentru procesul de antrenament al sportivilor de la Școala Specializată Sportivă „B. Petuhov” și „Modernizarea echipamentului tehnologic al Grădiniţei Nr. 3” (donator: Ambasada Slovaciei în Republica Moldova Slovak Aid, costul total al proiectelor – 9 996,00 euro);
– Proiectul de modernizare a transportului public „Troleibuzele pentru mun. Bălți” (donator: Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (credit) și Uniunea Europeană (grant), costul total al proiectului: Credit – 3 milioane euro și Grant – 1,6 milioane euro).
Proiecte realizate cu suportul financiar al bugetul local Bălți, privind măsurile de eficiență energetică:
1.Descentralizare a sistemului de încălzire în 7 grădinițe pilot (realizat);
2.Modernizarea echipamentului tehnologic al Grădiniţei Nr. 3 (implementat);
În rezultatul implementării proiectului a fost instalat sistemul de cascadă al încălzirii autonome în șapte grădinițe-pilot ale municipiului, care a adus la optimizarea cheltuielilor la plata încălzirii consumate, plată fixată doar pentru gazele naturale efectiv utilizate.
3.Modernizarea transportului public „Troleibuzele pentru mun. Bălţi” (în derulare);
Modernizarea transportului public și optimizarea costurilor operaţionale şi presupusa economie de energie va asigura o durabilitate, atât pe termen scurt, cât şi lung, a activităţii serviciului electric prin îmbunătăţirea vitezei oferite de troleibuzele noi, siguranţa în exploatare şi eficienţa generală. Această experiență în cooperarea cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare oferă o ulterioară posibilitate de conlucrare în cadrul altor proiecte municipale privind infrastructura drumurilor, apeduct, canalizare, termoficare, etc.
4.Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” din municipiul Bălți”;
5. Innovative Intelligent Infrastructure (aplicat). În urma măsurilor integrate de reconstrucție și schimbare a infrastructurii cartierului 9, prin prisma eficientizării și prevenirii schimbărilor climaterice, Situația actuală și viitoare dau municipiului Bălți posibilitatea să pretindă la statutul de Green and Smart City. Primăria mun. Bălți este semnatară a Convenției Primarilor 2020 și a Convenției Primarilor pentru Climă și Energie 2030, prin care se obligă să reducă emisiile de CO2 (și, eventual, alte gaze cu efect de seră) cu cel puțin 40% până în anul 2030, și să sporească rezistența prin adaptarea la efectele schimbărilor climatice. Întru realizarea PAED-ului și a PAEDC, au fost elaborate, aplicate și unele proiecte realizate pentru micșorarea emisiilor CO2 cu cel puțin 20% și privind măsurile de efeciență energetică.