Municipiul Bălţi

Municipiul Bălți, a cărui primă atestare documentară datează din anul 1421, este situat în centrul stepei
Bălțiului, la 138 km la nord de municipiul Chișinău, 65 km de la graniţa cu România (vama Sculeni) şi 120
km de la frontiera cu Ucraina (vama Otaci). În anul 1818, localitatea capătă statutul de oraș.
În anul 1994, orașului Bălți i se atribuie statutul de municipiu, în componența căruia intră satele Sadovoe și
Elizaveta, incluse anterior, care sunt furnizori principali de fructe și legume pe piețele municipiului.
Teritoriul municipiului Bălţi (inclusiv satele Sadovoe şi Elizaveta) constituie 7800,6 ha, cu un număr total
al populației stabile de 151,3 mii persoane, din care 66,5% reprezintă populaţia cu vârsta aptă de muncă,
18,6% –populaţia peste vârsta aptă de muncă, și 14,9% – populația sub vârsta aptă de muncă. Îmbunătățirea
nivelului de trai este imposibilă fără abordarea problemei ocupării forței de muncă și creării noilor locuri.

Remunerarea muncii.
Salariul mediu nominal, în anul 2016, a constituit 5 210,3 lei sau 249,4 euro.

Antreprenoriat. Industrie.
Antreprenoriatul, constituind unul dintre pilonii principali ai economiei municipiului, se bucură de o activizare.
Pe teritoriul municipiului, îşi desfăşoară activitatea de antreprenoriat 8 843 agenţi economici, inclusiv
3 677 – cu drept de persoane fizice şi 5 166 – cu drept de persoane juridice.
Conform datelor statistice, din numărul total de întreprinderi, 97,4% reprezintă întreprinderile mici și mijlocii,
și 2,6% –întreprinderile mari. Sectoarele cele mai atractive pentru antreprenorii locali sunt comerțul
(45,1%) și industria prelucrătoare (10,5%).Sectorul industrial reprezintă sectorul prioritar al economiei locale,
potențialul căruia este asigurat de o serie de întreprinderi de importanță națională și internațională, de
existența Parcului Industrial ,,Răut’’ și a Zonei Economice Libere, ,,Bălți’’. Volumul producției industriale,
fabricate în anul 2016 de către întreprinderile industriale din mun. Bălți, a constituit 5 189,9 mln. lei (248,4
mln. euro), ceea ce reprezintă 58,6 % din volumul producției fabricate la nivel regional și 12,9% –la nivel de
țară. Nivelul înalt al industrializării economiei locale este determinat în proporție de 89,9% din producţia
industriei prelucrătoare și 10,1% din producția de energie electrică și termică, gaze și apă.

Exportul
Capacitatea de export a municipiului Bălți este asigurată de către întreprinderile din industria echipamentelor
electrice, industria textilă și industria alimentară.
În anul 2016, volumul producţiei livrate pe piaţa externă a alcătuit 2 360,6 mln. lei (113,0 mln. euro) sau
45,5% din volumul total al producţiei industriale fabricate în anul 2016.
Volumul producției industriale, exportate în anul 2016, la nivel local a constituit 60,5% din volumul total al
producţiei industriale exportate la nivel de regiune şi 16,1% – la nivel de ţară.

Climatul investiţional
În anul 2016, echipa managerială a administrației publice locale a depus eforturi substanțiale pentru a deveni
un partener de încredere pentru investitorii străini și cei locali, facilitând dezvoltarea de proiecte care
creează locuri de muncă și crește exporturile. În pofida unui buget auster sub limita acoperirii tuturor sarcinilor
de APL de nivelul II, echipa a implementat proiectele concepute. Luând în considerație necesitatea
imperativă de a atrage investiţii în municipiul Bălți, prin promovarea şi protejarea acestora pe baza normelor
juridice, sociale şi economice stabile şi echitabile pentru activitatea investiţională și a stabilirii unor garanţii
egale, atât pentru investitorii autohtoni, cât și cei străini, a preîntâmpinării şi înlăturării impedimentelor ce
pot afecta investitorii şi investiţiile lor, primăria muncipiului Bălți și-a consolidat eforturile pentru eficientizarea
procesului respectiv și crearea unui climat investițional sigur și a unui mediu previzibil al politicilor
corespunzătoare Constituției Republicii Moldova, Legii Republicii Moldova cu privire la investițiile în activitatea
de întreprinzător, Legii Republicii Moldova privind investițiile străine, cât și în baza a 16 acorduri de
comerț liber, semnate de către Republica Moldova în cadrul Comunității Statelor Independente și a Pactului
de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, precum și a acordului de comerţ liber cu Turcia etc.

In 2016 the management team of the local public administration has made substantial efforts to become a
faithful partner for the foreign and local investors, facilitating the development of the projects that create
work places and increase export. Despite a very austere budget under the limits of covering all APL tasks on
the level II, the team has implemented the planned projects. Taking into consideration the necessity to attract
investments in Balti, through the promotion and their protection basing on the judicial, social and economic
norms and equality for the investing activity, the establishment of equal guarantees for both domestic
and foreign investors, preventing and removing obstacles that can affect investors and their investments,
Balti Municipal Council has gathered its efforts in order to make this process more effective and to create
a safe investment climate and a predictable policy environment in accordance with the current legislation:
The Constitution of the Republic of Moldova, The Law of the Republic of Moldova regarding the investments
in the entrepreneurial activity, the Law of the Republic of Moldova regarding the foreign investments
and basing on 16 free trade agreements signed by the Republic of Moldova in CSI and the Stability Pact for
the South-Eastern Europe, as well as the Free Trade Agreement with Turkey, etc.

Actualmente, municipiul Bălți, poziționat geografic favorabil în centrul Regiunii de Dezvoltare Nord, se
bucură de un climat investițional corespunzător, ceea ce reprezintă factorul esențial în atragerea investițiilor
(atât în active materiale pe termen lung, cât şi a investițiilor și investitorilor străini), pentru sectorul real al
localității. Primăria muncipiului Bălți, orientată să contribuie la promovarea, implementarea şi gestionarea
eficientă a investițiilor autohtone și străine, asigură stabilitate în consolidarea unui mediu adecvat și dinamic
pentru desfășurarea activității investiționale.
Creșterea semnificativă a atractivității investiționale a municipiului Bălți se datorează, în mare parte, existenței
Zonei Economice Libere „Bălți” în teritoriu, precum şi potenţialului de extindere a sectoarelor industriale
în Parcul Industrial S.A.„Răut”, cât și antreprenorilor, care, în fond, reprezintă platformele strategice
de atragere a investiţiilor străine directe, pentru „capitala de nord” a țării.
Zona Economică Liberă „Bălți” (ZEL „Bălți”), datorită facilităților fiscale și vamale, pe care le oferă legislația
Republicii Moldova pentru zonele libere, amplasării organizaţiilor internaţionale şi corporaţiilor transnaţionale
în perimetrul ZEL Bălți, prezintă un interes major pentru derularea afacerilor dintre pieţele de vest şi
de est.

Mun. Bălţi, ca centrul economic şi administrativ al Regiunii de Nord, se bucură de existența unei infrastructuri
atractive și competitive în atragerea investițiilor în economia locală.
În anul 2016, fluxul total al investițiilor în economia locală a constituit 1 016,1 mln. lei sau 48,6 mln. euro,
inclusiv 40,6% din contul investițiilor străine.
Volumul investițiilor înregistrate în anul 2016 a alcătuit 45,8 % din volumul total al investițiilor efectuate la
nivel de regiune și 5,2% din volumul total al investițiilor efectuate la nivel de țară.

Transport
Mun. Bălți este un important nod de transport din nordul republicii, în care se intersectează importante
artere de transport național și internațional – rutier, feroviar, aerian.
Localitatea are acces aerian prin două aeroporturi – Aeroportul Internațional Bălți și Aeroportul Internațional
Mărculești – și dispune de două gări feroviare. Prezența căii ferate pe teritoriul municipiului și
localizarea acesteia în apropierea zonelor industriale reprezintă un avantaj și o cale de acces către țările din
spațiul CSI și UE.
Prestarea serviciilor de transportare a călătorilor se efectuează prin intermediul transportului public
electric şi al transportului auto. Transportul public electric este asigurat de către întreprinderea municipală
„Direcția de Troleibuze”, cu un număr total de 44 de troleibuze și o lungime a rețelelor electrice de exploatare
de 38,6 km.

Învățământ
Municipiul Bălţi este cel mai important centru educaţional din nordul Republicii Moldova, cu un potenţial
uman şi intelectual sporit, deţinând locul II în topul republican.Sistemul de învăţământ din municipiu este
structurat pe câteva nivele: preşcolar, primar, gimnazial şi liceal. Procesul educaţional este organizat și desfășurat
în 25 instituţii de învăţământ general, frecventate de 13 302 elevi. Accesul copiilor şi elevilor din
municipiu la educaţie a fost realizat în mun.Bălți prin activitatea a 75 instituţii de învăţământ, dintre care:
35 grădiniţe–creşe, 2 şcoli primare, 11 gimnazii, 12 licee teoretice, 15 instituții de învățământ extrașcolar (5
școli sportive, Centrul de Creație ”M. Blanc”, Stația tinerilor turiști, Centrul de resurse pentru adolescenți
și tineret ”Moștenitorii” și 7 Centre municipale pentru minori și tineret).În anul de studii 2016-2017, la
concursurile republicane au fost delegaţi 97 elevi, dintre care 37 s-au învrednicit de premii, ceea ce constituie
40 % din numărul participanților.De asemenea, participarea elevilor din instituțiile de învățământ din
municipiu cu 6 proiecte la Concursul național de științe și inginerie ”Mold-SEF”, ediția a IV, s-a învrednicit
de rezultate la nivel național.

Sănătate
Potenţialul ramurii ocrotirii sănătăţii la nivel local îl constituie IMSP „Spitalul Clinic Municipal Bălţi” cu 938
de paturi, IMSP „Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălţi” cu 6 Centre de sănătate şi IMSP „Centrul
Stomatologic mun. Bălţi”. Datorită unei concentrării relativ înalte a instituțiilor medicale în municipiu și
diversificării serviciilor medicale prestate la nivel local, mun. Bălți este considerat cel mai important centru
medical la nivel regional. Întru sporirea și menținerea unei populații sănătoase și asigurarea economiei locale
cu forță de muncă capabilă de a genera un nivel înalt al productivității, sunt implementate 10 programe
municipale în domeniul ocrotirii sănătății, printre care: combaterea hepatitelor virale B, C și D, prevenirea
controlului bolilor cardiovasculare, antidrog, controlul alcoolului, ș.a. IMSP „Spitalul clinic municipal Bălţi”
a fost fondat în anul 1872. În prezent, spitalul dispune de şapte blocuri curative de staționar, care includ 935
paturi, și 2 blocuri pentru serviciile consultative specializate. Municipiul posedă o rețea diversificată de insțituții
medicale private: clinici, laboratoare și farmacii.

Asistență socială
Asistența socială în municipiul Bălți este reprezentată de Direcția de Asistență Socială și Protecția Familiei
cu un șir de servicii sociale.În perioada anilor 2011-2017, pentru locuitorii mun. Bălți, au fost implementate
următoarele proiecte:
1. ”Susținerea dezvoltării serviciilor medico-sociale de îngrijire la domiciliu” (Home-Care) în Moldova, cu
suportul financiar al Republicii Cehe, prin programul ”Cooperarea Cehă de Dezvoltare” (perioada 2013-
2015). În scopul asigurării durabilității proiectului, a fost creată instutuția publică – Centrul medico-social
de zi ”Rebeca”, a fost aprobat Regulamentul privind organizarea și funcționarea Centrului medico-social
de zi ”Rebeca”, structura și statele de personal ale acestuia prin decizia Consiliului municipal Bălți, Nr.3/9
din 31.03.2016. Instituția a fost acreditată pe o perioada 5 ani în conformitate cu certificatul de acreditare
Nr.3056 din 28.12.2016.
2. ”Consolidarea mecanismului de referire a copiilor sub vârsta răspunderii penale și celor aflați în conflict
cu legea”, cu susținerea UNICEF Moldova, în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (perioada 2013-
2014).
3. ”Prevenirea instituționalizării și stabilirea unei forme de protecție de tip familial, pentru copiii aflați în
Centrul de Plasament Temporar și Reabilitare pentru copiii din Bălți”, cu sprijinul financiar de HHC Marea
Britanie și Ambasada Finlandei la București (perioada martie 2014-decembrie 2017).
Rezultatele implementării proiectului ”Copiii Moldovei-înțelegerea nevoilor, dezvoltarea serviciilor, reforma
sistemului”, cu sprijinul financiar al UNICEF și HHC Marea Britanie.
4. ”Copiii de vârstă mică – înțelegem necesitățile, dezvoltăm serviciile, reformăm sistemul” în Regiunea
Nord, cu susținerea UNICEF și HHC Marea Britanie (ianuarie 2016 – decembrie 2017).
5. Realizarea unui proiect de dezvoltare a antreprenoriatului social pentru incluziunea persoanelor cu dizabilităţi
în câmpul muncii. Proiectul se implementează în baza Memorandului de înțelegere semnat în 2014
între Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe
al Regatului Norvegiei, privind cooperarea în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități.
Municipiul Bălți a fost selectat ca zonă pilot. În acest scop, în prezent, la nivel local, se elaborează proiect în
parteneriat cu ONG ”Femeile de afaceri”, privind implementarea bunelor practici ale Norvegiei în dezvoltarea
și adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități.

Cultură
Esenţa primară a Culturii este una profund comunitară, fiindu-i rezervate nişte rosturi sociale. Dragostea
de Carte, Teatru, Muzică, Dans, Pictură, Patrimoniu, Multiculturalitate – toate întruchipează spiritul social
la diferite etape cu tot ce se regăseşte mai bun, oferind consumatorului cultural bălţean şi oaspeţilor municipiului
clipe splendide de revelaţie sufletească. Mediul cultural al municipiului Bălţi reprezintă următoarele
instituţii de cultură: Muzeul de Istorie şi Etnografie, mun. Bălţi, Pinacoteca „Antioh Cantemir”, Şcoala de
Muzică „George Enescu”, Şcoala de Arte „Ciprian Porumbescu”, Şcoala de Arte Plastice pentru Copii, Biblioteca
Municipală „Eugeniu Coşeriu” cu 9 filiale, Palatul Municipal de Cultură, Centrul de Cultură şi Tineret,
Casa de Cultură „Molodovo”, Casa de Cultură „Flacăra”, Căminul de Cultură „Veteranul”, Căminul
de Cultură „Meşterul Popular”, Casa de Cultură, Elizaveta, Casa de Cultură, Sadovoe. Diversitatea etnică
şi lingvistică a mun. Bălţi a fost relevată de recensământul populaţiei din anul 2014, astfel, din totalul de
102 457 locuitori, au indicat etnia 94 427 persoane: moldoveni – 60,6 %, ucraineni – 18,5%, ruşi – 16,0 %,
români – 2,9 %, găgăuzi – 0,1 %, bulgari – 0,2 %, romi – 0,2%, precum şi alte etnii – 1,5 %.
Actualmente în municipiu activează 12 organizaţii etnoculturale.

Valorile patrimoniului monumentalistic reprezintă un instrument educativ semnificativ de prestigiu al localităţii.
În mun. Bălţi, sunt 67 de monumente de for public (de istorie, artă şi arhitectură) din diverse epoci.
Din numărul total, 43 de monumente sunt incluse în Registrul monumentelor de importanţă naţională şi
24 de monumente sunt incluse în Registrul monumentelor de importanţă locală. Municipiul nu beneficiază
doar de pe urma patrimoniului construit, ci şi a celui natural. Parcul pentru Copii „Andrieş”, Parcul Central
şi Parcul Victoriei, toate cu statut de monument de for public, oferă o serie de oportunităţi de petrecere a
timpului liber. Pe baza patrimoniului municipiului Bălţi, poate fi creat un traseu turistic atractiv pentru
oaspeţii municipiului, acesta incluzând atât patrimoniul construit, cât şi cel natural.

Serviciile de gospodărie comunală
Gospodăria comunală municipală reprezintă un mecanism complex structurat pe domenii de servicii
prestate. Însă, deşi este administrată la nivelul corespunzător, necesită investiţii consistente în tehnică şi utilaje,
întrucît aceastea sunt de un grad avansat de uzură. Totuşi, cele 12 întreprinderi municipale depun efort
sporit pentru întreţinerea fondului locativ, drumurilor publice, reţelelor de comunicare, etc., menţinînd
aspectul atrăgător al localităţii.
Conducătorii întreprinderilor, în scopul eficientizării serviciilor publice prestate, nu ratează ocazia de a se
implica activ în atragerea investiţiilor înregistrînd deja succese în domeniul respectiv.

Relații externe
Dezvoltarea științifico-tehnologică, cultural-educațională și spirituală a unei comunități municipale este
determinată, în special, de stabilirea, menținerea și extinderea relațiilor externe și de promovarea localității
pe arena internațională.
Municipiul Bălți, datorită păstrării vectorului de dezvoltăre economico-socială și direcțiilor primordiale orientate
către creşterea calităţii vieţii bălţenilor și susţinerii unui mediu de afaceri competitiv, stabil şi divers, a
stabilit și menține continuu colaborarea cu 34 de orașe înfrățite și partenere din străinătate. În pofida faptului
că Serviciul relații externe și atragerea investițiilor, ca subdiviziune separată, a fost înființat doar în anul
2013, încheierea primului Acord de înfrățire dintre municipiul Bălți (Republica Moldova) și Strîi (Ukraina)
datează cu anul 1980 și se bucură de cooperări pe diverse domenii cu orașele din 16 țări din Vest, Est, Asia
de Est, Asia de Sud-Vest, Orientul Mijlociu, potrivit tabelului de mai jos:
Cooperarea eficientă cu orașul partener Vinnița (Ukraina) a stat la baza pregătiri și implementării, în municipiul
Bălți, a proiectului în sfera eficienței energetice: “Planificarea Energiei durabile în ţările din Europa
de Est si Caucazul de Sud – către Convenția Primarilor – Moldova, Ukraina si Azeirbadjan”, finanțat de către
Uniunea Europeană, cu un buget de 112 696,00 dolari SUA.

Relațiile de colaborare cu orașele din țările vecine Cernăuți (Ukraina) și Suceava (România) au consolidat
procesul de elaborare și implementare a proiectului transfrontalier “Protecția frontierelor împotriva
amenințărilor cauzate de animalele fără adăpost”, finanțat de către Uniunea Europeană în valoare 21 450,00
euro pentru mun. Bălți, în calitate de partener.
Pe parcursul ultimilor 2 ani, noi relații de înfrățire și parteneriat cu următoarele localițăti (tabel).
Luând în considerație efectuarea schimbului de experiență în cadrul vizitelor oficiale bilaterale dintre
reprezentanții primăriei municipiului Bălți și administrațiile orașelor înfrățite/partenere, au fost stabilite și
dezvoltate contacte directe cu reprezentanții mediului de afaceri – fiind deschise Case comerciale Bălți în
orașul federal Sankt-Petersburg și or. Nijnii Novgorod (Federația Rusă), cât și Centrului pentru Inovații și
transfer tehnologic în cadrul Universității de Stat “Alecu Russo”, Bălți.
Rezultate semnificative, privind colaborarea cu Districtul de vest al or. Moscova, au fost menținute și prin
donația de utilaj specializat multifuncțional, pentru salubrizarea municipiului Bălți la Aniversarea de 585
ani a mun. Bălți. Astfel, Întreprinderea Municipală „DRCD” și-a majorat numărul de unități în parcul auto
cu două mașini multifuncționale.

Participare în proiecte
Promovarea şi susţinerea activităţii investiționale reprezintă o prioritate în dezvoltarea socio-economică a
municipiului Bălţi. Întâietatea în activitatea investiţională a municipiului o deţine soluţionarea problemelor
stringente în domeniul dezvoltării sociale, gospodăriei locativ-comunale şi infrastructurii.
Primăria mun. Bălți a acumulat o experiență semnificativă în implementarea proiectelor investiționale, atât
cu finanțare națională, precum și internațională, inclusiv și proiecte cu linia de creditare a Băncii Mondiale,
BERD etc. În perioada 2011-2016, cu suportul specialiștilor subdiviziunii specializate a Primăriei mun. Bălți
– Serviciul relații externe și atragerea investițiilor – au fost elaborate și realizate un șir de proiecte, care aveau
drept scop îmbunătăţirea condiţiilor de trai al locuitorilor mun. Bălţi şi a atractivităţii oraşului.
Proiecte, finanțate din bugetul național:
– „Conectarea Zonei Economice Libere „Bălți” la utilitățile municipale: apă, canalizare, electricitate, drumuri
de acces” (donator: Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR), costul total al proiectului
– 16,2 milioane lei);
– „Extinderea sistemului central de apă și canalizare în cartierul Bălțul Nou (sectorul Planul Nou) al mun.
Bălti” (donator: Fondul Ecologic Național (FEN), costul total al proiectului – 6,9 milioane lei);
-„Susținerea dezvoltării sectorului privat și procesului de atragere a investițiilor în Regiunea de Dezvoltare
Nord prin construcția rețelelor de apă și canalizare pentru subzona nr. 3 a Zonei Economice Libere Bălți”
(donator: FNDR, costul total al proiectului -14,8 milioane lei);
– „Susținerea dezvoltării sectorului industrial în Regiunea de Dezvoltare Nord prin reabilitarea și modernizarea
infrastructurii de apă și canalizare pentru Parcul Industrial pe teritoriul S.A. Răut, mun. Bălți”
(donator: FNDR, costul total al proiectului – 14,4 milioane lei).
Proiecte finanțate din fonduri internaționale:
– „Planificarea Energiei durabile în ţările din Europa de Est și Caucazul de Sud – către Convenția Primarilor
– Moldova, Ukraina și Azerbaidjan” (donator: Uniunea Europeană, costul total al proiectului: 112 696,00 $
SUA);
– „Agendele Strategice Teritoriale pentru Sisteme Urbane ale Orașelor Mici și Mijlocii (STATUS)” (donator:
Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR), costul total al proiectului – 102 430,00 euro);
– „Protecția frontierelor împotriva amenințărilor cauzate de animalele fără adăpost” (donator: Uniunea Europeană,
costul total al proiectului – 21 450,00 euro);
– „Îmbunătățirea condițiilor pentru procesul de antrenament al sportivilor de la Școala Specializată Sportivă
„B. Petuhov” și „Modernizarea echipamentului tehnologic al Grădiniţei Nr. 3” (donator: Ambasada Slovaciei
în Republica Moldova Slovak Aid, costul total al proiectelor – 9 996,00 euro);
– Proiectul de modernizare a transportului public „Troleibuzele pentru mun. Bălți” (donator: Banca Europeană
pentru Reconstrucție și Dezvoltare (credit) și Uniunea Europeană (grant), costul total al proiectului:
Credit – 3 milioane euro și Grant – 1,6 milioane euro).
Proiecte realizate cu suportul financiar al bugetul local Bălți, privind măsurile de eficiență energetică:
1.Descentralizare a sistemului de încălzire în 7 grădinițe pilot (realizat);
2.Modernizarea echipamentului tehnologic al Grădiniţei Nr. 3 (implementat);
În rezultatul implementării proiectului a fost instalat sistemul de cascadă al încălzirii autonome în șapte
grădinițe-pilot ale municipiului, care a adus la optimizarea cheltuielilor la plata încălzirii consumate, plată
fixată doar pentru gazele naturale efectiv utilizate.
3.Modernizarea transportului public „Troleibuzele pentru mun. Bălţi” (în derulare);
Modernizarea transportului public și optimizarea costurilor operaţionale şi presupusa economie de energie
va asigura o durabilitate, atât pe termen scurt, cât şi lung, a activităţii serviciului electric prin îmbunătăţirea
vitezei oferite de troleibuzele noi, siguranţa în exploatare şi eficienţa generală. Această experiență în cooperarea
cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare oferă o ulterioară posibilitate de conlucrare
în cadrul altor proiecte municipale privind infrastructura drumurilor, apeduct, canalizare, termoficare, etc.
4.Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” din municipiul Bălți”;
5. i3 – Innovative Intelligent Infrastructure (aplicat). În urma măsurilor integrate de reconstrucție și schimbare
a infrastructurii cartierului 9, prin prisma eficientizării și prevenirii schimbărilor climaterice, Situația
actuală și viitoare dau municipiului Bălți posibilitatea să pretindă la statutul de Green and Smart City.
Primăria mun. Bălți este semnatară a Convenției Primarilor 2020 și a Convenției Primarilor pentru Climă
și Energie 2030, prin care se obligă să reducă emisiile de CO2 (și, eventual, alte gaze cu efect de seră) cu cel
puțin 40% până în anul 2030, și să sporească rezistența prin adaptarea la efectele schimbărilor climatice. Întru
realizarea PAED-ului și a PAEDC, au fost elaborate, aplicate și unele proiecte realizate pentru micșorarea
emisiilor CO2 cu cel puțin 20% și privind măsurile de efeciență energetică.