Diagnosticare socio-economică a zonelor de competență a filialei Bălți

1. Date generale

Regiunea ALB Bălţi include municipiul Bălți și raioanele Făleşti, Glodeni, Rîşcani, Sîngerei, ocupînd o suprafață de 387,5 mii ha, ceea ce reprezinta 11,44 % din teritoriul Republicii Moldova. Regiunea se afla în partea de nord a Republicii Moldova, având la hotare raioanele Edineț, Dondușeni, Drochia, Florești, Telenești, Ungheni și învecinîndu-se la vest cu judeţele Iaşi şi Botoşani (Romania)

Tabelul 1. Date generale privind regiunea acoperită de filiala Bălți

Date generale

Bălți

Fălești

Rîșcani

Glodeni

Sîngerei

Total

Suprafața totală km²

78,01

1073

936

754

1,034

3875,01

Nr. de localităţi, inclusiv:

3

76

55

35

70

239

municipii

1

1

oraşe

1

2

1

2

6

comune

32

26

18

24

100

sate

2

43

27

16

44

132

Populaţia, persoane (mii)

150,2

91,8

68,4

60,0

92,4

462,8

Ponderea pe ţară:

13 %

Populaţia rurală, %

55 %

Populaţia urbană,%

45 %

2. Dezvoltarea economică

În anul 2014, în regiunea de competenţă a ALB Bălți, erau înregistrate 3907 de întreprinderi sau 7,3 % din numărul total de întreprinderi înregistrate pe ţară. Numărul acestora, per ansamblu,  în ultimii 3 ani, a crescut continuu, fiind mai mare cu 360 unităţi sau 9 % comparativ cu anul 2011. Acest fapt poate indica asupra unor fenomene pozitive legate de mediul investiţional şi de afaceri al regiunii.

Figura 1: Evoluţia numărului de întreprinderi înregistrate în regiunea ALB Bălți, 2011-2014

Sursa: BNSf1

Numărul salariaţilor per total, în regiune, este în descreştere. În 3 ani, acesta s-a micșorat cu 429 persoane. De remarcat că, numărul salariaților a variat în mod diferit pe parcursul anilor în mun. Bălți și în fiecare raion din regiune. Astfel, în mun. Bălți numărul salariaților din 2011 pînă în 2013 a crescut semnificativ (8,6%), iar în 2014, în comparație cu 2013, a scăzut cu 7,4%, chiar dacă raportat la anul 2011 numărul salariaților este în creștere cu 1,3%. În Fălești numărul salariaților fie a crescut, fie a descrescut de la an la an, iar în 2014 numărul lor este mai mic cu 2,2% decît în anul 2011. În Glodeni numărul salariaților a fost într-o descreștere semnificativă în anii 2012 – 2013. În anul 2014 numărul lor a început să crească ușor, însă comparativ cu anul 2011 este în descreștere cu 4,7%. În Rîșcani numărul salariaților în anul 2014 s-a majorat nesemneficativ față de 2011, doar cu 0,4%, țînînd cont totodată că în anii 2012 – 2013 numărul acestora s-a micșorat simțitor. În Sîngerei se atestă o situație și mai rea referitor la numărul salariaților. Aici a avut loc o descreștere cu 2,1%, această tendință fiind caracteristică practic pe parcursul întregii perioade cuprinse între anii 2011 – 2014. Aceste creșteri și descreșteri sunt rezultatul calității mediului de afaceri şi investiţional în regiune. Desigur, acest proces este influențat de fenomenul migraţiei şi a înrăutăţirii calităţii vieţii. Astfel, pentru creșterea în continuu a numărului angajaților este necesară încurajarea creării unor noi afaceri în regiune şi a unor noi locuri de muncă, care să ofere oamenilor o alternativă decentă în privinţa nivelului de trai.

Figura 2: Numărul mediu al salariaţilor în regiunea ALB Bălți, 2011-2014

Sursa: BNSf2

Cele mai multe din întreprinderile înregistrate (1636 sau 42%) se regăsesc în comerţul cu amănuntul şi cu ridicata, urmate de întreprinderile care au ca gen principal de activitate tranzacţiile imobiliare, închirierile şi alte activităţi de servicii prestate întreprinderilor 428 (11%).

Figura 3: Distribuţia întreprinderilor din regiunea ALB Bălți, după sectoare, în anul 2013

În industria prelucrătoare sunt ocupate 417 de întreprinderi (11%), iar în sectorul agricol (348 sau 9% din total). În domeniul transporturilor şi comunicaţiilor activează 246 de întreprinderi (6%), în construcții activează 191 de întreprinderi (5%). Totodată, în domeniul hotelurilor și restaurantelor sunt 147 de întreprinderi (4%), iar cu activități financiare se ocupă 70 de întreprinderi (2%).

Sursa: BNSf3

Profil sectorial: Sectoarele economice contribuie diferit la formarea produsului regional. După volumul veniturilor generate, cele mai importante sectoare pentru regiune le reprezintă comerţul cu ridicata şi amănuntul (39%) și industria prelucrătoare (24%), urmate de sectorul de producere şi furnizare a energiei electrice şi termice, gazelor naturale şi apei (12%), agricultura (8%). Cea mai mică pondere o are sectorul  transport și comunicații (5%), sectorul de construcții cu 4% și alte actvități de servicii în total cu 6%.

Figura 4: Structura economiei regiunii ALB Bălți după veniturile generate, anul 2013

Sursa: BNSf4

Cei mai mulți dintre salariaţii regiunii sunt angajaţi în industria prelucrătoare (27,4%) și în comerț (21,1%). În agricultură activează 13,5% de angajați, în sectorul termoenergetic și apă 6%, în transporturi și comunicații 5,6%, în construcții 4,7%, în tranzacții imobiliare, închirieri 4,5%, iar în sectorul hotelier și restauranturi 2,4%.

Tabelul 2. Salariul mediu lunar al unui salariat în economia ALB Bălţi 2012 – 2014:

Lei

% față de salariul mediu pe economie

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Municipiul Bălți

3552,2

3789,8

4286,6

104,9

103,1

104,8

Fălești

2534,5

2770,5

3078,3

74,8

75,4

75,3

Glodeni

2510,6

2755,4

3058,6

74,1

75,0

74,8

Rîșcani

2626,8

2809,5

3157,0

77,6

76,5

77,2

Sîngerei

2508,5

2756,8

3023,3

74,1

75,0

73,9

Sursa: BNS

Profil sectorial:

Sectorul industrial: Cel mai mare potenţial industrial al regiunii se regăseşte in special în sectorul producerii zahărului din sfecla de zahăr, conservelor de legume, sucuri de legume şi fructe, carne şi mezeluri, procesării laptelui (caşcaval, brînzeturi, lapte prins, iaurt, chefir, unt), producerii nutreţurilor pentru hrana animalelor, făinii şi crupelor, fermentării tutunului. Regiunea este orientată și spre fabricarea materialelor de construcţie, articolelor industriei uşoare, producerea energiei electrice şi termice, a maşinilor şi a echipamentului, un loc prioritar în sectorul industrial îl deţine întreprinderile din ramura industriei alimentare şi prelucrătoare. Întreprinderile principale din sector: ÎM „Floribel” SRL, „Logitex Future” SRL, ÎM „Fashion Group” SRL, ÎCS „Teba Industries”  SA, ÎM „Beermaster” SA, ÎM „Bălţeanca” SA, ÎCS „Dra Draexlmaier Automotive” SRL, ÎCS „Premiera Donna” SRL, ÎCS „Knauf Gips” SRL, “Prut-80” SA, ÎM “Sudzucker Moldova” Fabrica de zahăr Făleşti SA, SC “Trimobil Design” SRL, SRL “Vasimobil – Grup”, ICS “Plastic Manufacturing”, ICS “Romina Cablaggi”, ÎCS “Marthatex” SRL, “Arborart” SRL, “Belig-Service” SRL, ICS “Schleich Manufacturing” SRL, “Lactis” SA, “Argon-Sigma” SA, SA ”Glodeni-zahăг”, SA “Cariera Cobani”, CP “PanifCOOP”, IM “Reţele termice”.
Sectorul agricol al regiunii este specializat în cultivarea cerealelor şi culturilor tehnice, printre care sfecla de zahăr, boboasele, floarea soarelui, porumbul şi altele. Lideri în acest sector sunt:
“Taras-Scop-Agro” SRL, “Agro-Pompa-Prim” SRL, SRL „Agropapuros”, SRL „Regis – agro”, “Itero-Agro” CA, “Gospodarul Rediu” SRL, “Cozmeanca-Prim” SRL, SRL „Abilitate – Agro”, SRL „CertexAgroPrim”, “Vardan Agro” SRL, “Vilato Agro” SRL, “Roşiori-Lux” SRL, “Protuvim-Agro” SRL,  “Minoris” SRL, din sectorul de producere –   Întreprinderea de panificaţie or. Sîngerei, din domeniul comerţ servicii – “Ana Ciobanu-Comerţ” ÎI, “Euridice” SRL, “Morins-Con” SRL, “Diana Şpac” ÎI, “Magma Culacov” ÎI, “Siminoc” SRL, “Speranţa-Brînzilă” ÎI, ”Cuptorul fermecat” SRL.
Sectorul zootehnic în regiune are o pondere semnificativă. Regiunea se caracterizează prin prezenţa a căteva întreprinderi avicole mari: „Avicola” SA, „Avicola – Nord” SA
Sectorul serviciilor este reprezentat de companiile din comerţul cu amănuntul şi servicii cu plată prestate populaţiei din regiune. „RED Nord” SA, „Cet Nord” SA, „FEE Nord” SA, „Moldtelecom” SA.Comerţul cu amănuntul în regiune este efectuat, în principal, în baza unităţilor comerciale (magazine şi gherete). La data de 01.01.2015 în regiune activau în jur de 1279 magazine şi 206 gherete.

3. Investiţii

Tabelul 3: Indicatori ai investiţiilor în ALB Bălți și ponderea în investițiile totale pe țară, 2012-2014

2012

2013

2014

mil. lei

%

mil. lei

%

mil. lei

%

Mun. Bălți

766,0

4,5%

906,5

4,7%

790,0

3,8%

Făleşti

114,1

0,7%

99,9

0,5%

140,0

0,7%

Glodeni

75,0

0,4%

58,6

0,3%

99,5

0,5%

Rîșcani

84,3

0,5%

113,0

0,6%

155,9

0,7%

Sîngerei

130,1

0,7%

198,1

1,0%

274,7

1,3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regiunea oferă oportunităţi investiţionale, în special datorită prezenţei zonei economice libere Bălți şi a parcului indusrial Bălți. Are în administrare 4 subzone (3 în mun. Bălți și 1 în or. Strășeni) în care activează 33 de companii rezidente cu un număr total de 3168 angajați. În anul 2013 Guvernul a decis crearea Parcului Industrial „Răut” pe un termen de 30 de ani. Întreprinderea administratoare a Parcului Industrial „Răut” și anume SA „Răut”, fondată în 1944, produce sonare, echipament naval, echipament pentru industria gazelor și energiei, echipament pentru transportul feroviar etc. Regiunea este cunoscută şi prin prezenţa investitorilor străini în producţia materialelor de construcţie (Knauf).

IV.  Probleme identificate la ședințele GRL (BĂLȚI)

Problemele

Soluțiile

Lipsa personalului calificat pentru întreprinderi. Migrația cadrelor. Elaborarea și implementarea unor politici publice la nivel local care ar contribui la aprovizionarea pieţei forţei de muncă cu specialişti suficient dotaţi cu calificările şi competenţele solicitate de angajatori. Perfecționarea continuă a cadrelor (instruiri, seminare, etc.). Crearea condiţiilor de muncă, inclusiv prin mojorarea salariilor, pentru a minimaliza problema migraţiei cadrelor.
Susţinerea slabă a dezvoltării sectorului IMM de către APL. Elaborarea unui program raional/regional întru susţinerea, stimularea şi dezvoltarea IMM, în care să fie incluse măsurile necesare de întreprins în această direcție (exemplu: organizarea Expo-Tîrgurilor, scutirea IMM nou înființate de achitarea pe o anumită perioadă a unor taxe loale, etc.).
Lipsa investițiilor în sectoarele economiei orientate spre export. Elaborarea şi implementarea politicilor, programelor, măsurilor necesare la nivel local pentru atragerea investițiilor și îmbunătățirea capacității de export a businessului. Accent să fie pus pe sectoarele orientate spre export, ca exemplu: serviciile de întreținere externă a proceselor de business, industria mașinilor și echipamentelor electrice pentru industria automotive, industria electronică, industria îmbrăcămintei și încălţămintei, dezvoltarea de programe de calculator, sectorul agricol și industria alimentară.
Multe acte necesare pentru obținerea autorizației de amplasare a unităților comerciale. Dezvoltarea serviciului ”Ghișeul Unic” în regiunea filialei Bălţi acoperită de ALB.